Činnost stavebního dozoru

Základním předpokladem pro práci TDI je ochrana všech zájmů investora - stavebníka. V ideálním (a nejlepším) případě je tento člověk přizván již ve fázi stavebního záměru, projednání a povolení projektu a výběru zhotovitele. Činnost stavebního dozoru je možno rozdělit do dvou fází:

Před započetím stavby

Obrázek domu 1
 1. Konzultace stavebního záměru, výběr technologií a materiálů
 2. Zajištění projektové dokumentace, konzultace s projektantem a investorem
 3. Vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení stavebních prací, stavebního povolení
 4. Zajištění výběrového řízení na dodavatele prací
 5. Asistence při uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

V průběhu stavby

 1. Zajištění souladu všech povolení (rozhodnutí o umístění stavby, ohlášení st.prací, stavební povolení) s výstavbou
 2. Kontrola dodržování podmínek platné Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavebních prací.
 3. Kontrola kvality prací, souladu použitých materiálů s projektovou dokumentací, dodržování technologických postupů dle platných norem a technických podkladů výrobců materiálů
 4. Kontrola dodržování časového plánu výstavby (harmonogram), který je přílohou Smlouvy o dílo
 5. Kontrola konstrukcí, konstrukčních zásad a instalací, jenž budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 6. Kontrola vedení stavebních a montážních deníků
 7. Odsouhlasení "soupisu skutečně provedených prací", kontrola finančního čerpání prostředků
 8. Sledování provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 9. Projednání případných dodatečných požadavků objednatele a méněprací s projektantem a dodavatelem, kontrola finanční správnosti ve vztahu k celkovému rozpočtu stavby
 10. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby
 11. Soupis a kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
 12. Zajištění kolaudace stavby

Proč stavební dozor?

Podle současné právní úpravy není "stavební dozor" nutný v případě, že:

 1. Stavební firma provádějící práce má příslušná oprávnění (dle Živnostenského a Autorizačního zákona) a zajistí "odborné vedení stavby autorizovanou osobou"
 2. Jde o jednoduchou stavbu prováděnou svépomocí, jestliže stavebník má odbornou kvalifikaci a je odborně způsobilý takovou stavbu provádět (v tomto případě se nejedná o stavbu určenou k bydlení)
Obrázek domu 1

Technický dozor investora je naopak nezbytností (a povinností podle zákona) v případě, že stavba je úplně nebo z části financována z veřejných prostředků, dotačních titulů garantovaných státem, postředků Evropské unie apod.

Obecně lze říci, že při výstavbě proti sobě stojí dva odlišné zájmy smluvních partnerů - stavební firma chce postavit co nejlevněji a nejrychleji (mít co největší zisk), investor žádá za své peníze co nejvyšší kvalitu. V některých případech je soulad obou stran tvrdým oříškem, protože investor (jakožto laik v tomto oboru) není většinou schopen poznat, kdy změna technologických postupů a použitých materiálů už jsou na úkor kvality a případné problémy se můžou projevit až za několik let (bohužel zpravidla po záruce). V mnoha případech si investor tuto skutečnost uvědomí až v průběhu výstavby (kdy už je možná pozdě) a přizvaný stavební dozor už jen může dohlížet na zmírnění "kvalitativního pochybení".

Činnost člověka vykonávající stavební dozor samozřejmě stojí finanční prostředky. Je na každém investorovi, aby zvážil, jestli se mu tato investice vyplatí (s přihlédnutím k možným problémům), nebo je on sám dostatečně odborně zdatný, může výstavbě věnovat nemalé množství svého času a vše dokáže dát do souladu se svými pracovními povinnostmi, koníčky, rodinou atd.

Ing. Tomáš Kovařík - Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Všechna práva vyhrazena ©